IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

6 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Валютное законодательство, нормативка
supersonic
сообщение 25.01.2007, 10:31
Сообщение #21


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 289

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответможна текст на всенародное обозрение?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тоха
сообщение 25.01.2007, 10:32
Сообщение #22


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 557

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЦитата(Creator @ 25.01.2007, 10:17) *
Підкажіть де її можна побачити?

www.nau.com.ua - Новые поступления. И не только там.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Creator
сообщение 25.01.2007, 11:00
Сообщение #23


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 401

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответНе знайшов (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
OSTA
сообщение 25.01.2007, 11:30
Сообщение #24


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 426

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ2 Creator

Есть в Лиге (вчерашнее обновление). После вступления в силу легче будет восприниматься при чтении документа в целом.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 13 грудня 2006 р. N 455

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 січня 2007 р. за N 37/13304 


Зміни до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями

1. У розділі 1:

1.1. У пункті 1.1:

абзац одинадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"Здійснення поставки - оформлення ВМД (у випадку ввезення продукції на територію України, якщо така продукція згідно із законодавством України підлягає митному оформленню) або виконання нерезидентом усіх зобов'язань щодо поставки, покладених на нього за договором (в інших випадках)".

1.2. Пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Якщо договір передбачає поставку товару (об'єкта лізингу), здійснення платежу в кілька етапів, то банк здійснює контроль за строками розрахунків за експортними операціями окремо за кожним фактом здійснення поставки товару (об'єкта лізингу), а за імпортними операціями - окремо за кожним фактом здійснення платежу".

1.3. У пункті 1.4:

підпункт "а" викласти в такій редакції:

"а) офіційний курс гривні до іноземних валют, установлений Національним банком України на дату платежу, якщо однією з валют є гривня";

підпункт "в" викласти в такій редакції:

"в) курс на останню дату публікації у "FINANCIAL TIMES", яка передує даті платежу, зазначеній у договорі, - у всіх інших випадках".

1.4. Пункт 1.8 викласти в такій редакції:

"1.8. Сума валютної виручки (лізингових платежів) або вартість товарів (об'єктів лізингу) може бути зменшена, якщо протягом виконання зобов'язань за договором:

а) відбувається перегляд ціни товарів (об'єктів лізингу) у зв'язку з невідповідністю їх кількісних та/або якісних характеристик умовам договору - на суму недопоставлених та/або неякісних товарів (об'єктів лізингу).

Рішення про таку невідповідність приймає Міжнародний комерційний арбітражний суд чи Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті або інший орган (експертна організація тощо), уповноважений розглядати спори або засвідчувати таку невідповідність згідно з правилами чи звичаями країни розташування сторони договору або третьої країни відповідно до умов договору;

б) відбувається перегляд ціни товарів (об'єктів лізингу) унаслідок дій форс-мажорних обставин, що призвели до зміни кількісних та/або якісних характеристик товару (об'єкта лізингу), - на суму недопоставлених (недоотриманих) та/або неякісних товарів (об'єктів лізингу).

Зміна ціни товару (об'єкта лізингу) має бути підтверджена Торгово-промисловою палатою або іншим уповноваженим органом (експертною організацією) згідно з правилами чи звичаями країни розташування сторони договору або третьої країни відповідно до умов договору;

в) товари (об'єкти лізингу) знищено, зіпсовано, украдено, загублено - на суму їх вартості [якщо право власності на товар (об'єкт лізингу) відповідно до умов договору належить резиденту].

Наявність таких обставин має бути підтверджена органами, уповноваженими здійснювати таке підтвердження згідно із законодавством країни, на території якої сталися такі події;

г) відбувається відповідним чином оформлене повернення товару (об'єкта лізингу) або його частини експортеру - на суму вартості такого товару (об'єкта лізингу);

ґ) відбувається повернення сплачених імпортером коштів повністю або частково - на суму таких коштів;

д) здійснюється оподаткування виконаних резидентами для нерезидентів робіт (наданих послуг) за межами України - на суму сплачених податків, письмово підтверджених податковими органами країни нерезидента;

е) відбувається оплата резидентом комісійних винагород, що утримали банки-нерезиденти, якщо оплата резидентом цих винагород передбачена експортним, імпортним, лізинговим договорами та/або підтверджена відповідним банківським документом (підтвердження не вимагається, якщо комісійна винагорода за кожним окремим платежем за договором не перевищує 50 євро, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті)".

1.5. Доповнити розділ пунктами 1.9 - 1.11 такого змісту:

"1.9. Експортна, імпортна та лізингова операції можуть бути зняті з контролю за наявності належним чином оформлених документів про припинення зобов'язань за цими операціями зарахуванням, якщо:

вимоги випливають із взаємних зобов'язань між резидентом і нерезидентом, які є контрагентами за цими операціями;

вимоги однорідні;

строк виконання за зустрічними вимогами настав або не встановлений, або визначений моментом пред'явлення вимоги;

між сторонами не було спору щодо характеру зобов'язання, його змісту, умов виконання тощо.

1.10. Копії документів, що подаються резидентом до Національного банку України та банків (у тому числі копії, перекладені на українську мову), засвідчуються власноручно підписом резидента (уповноваженої ним особи) та відбитком його печатки (за наявності).

Договори з нерезидентами, які складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову [переклад засвідчується підписом особи, яка здійснила переклад (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом].

Банки мають право вимагати від резидентів перекладу на українську мову інших документів, що необхідні для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями їх клієнтів.

Не перекладаються на українську мову документи, складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.

Не перекладаються на українську мову документи, які складені іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) або юридичних осіб (найменування, місцезнаходження) від зразка, який перекладено з іноземної мови з дотриманням вимог абзацу другого цього пункту.

1.11. Підставою для зняття банком з контролю експортної, імпортної та лізингової операцій резидента за умови надання останнім документів, що необхідні банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями цього резидента, крім підстав, передбачених іншими розділами цієї Інструкції, може бути:

копія оформленої ВМД, засвідчена в порядку, установленому Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами), у разі втрати резидентом її оригіналу надана на письмовий запит резидента (за наявності інформації про зазначену ВМД у реєстрі ВМД);

письмове повідомлення податкового органу про відсутність порушень законодавчо встановлених строків розрахунків за операціями резидента, про які банком надавалася інформація цьому податковому органу згідно з пунктом 7.10 розділу 7 цієї Інструкції. Зазначене повідомлення має бути засвідчене підписом керівника (заступника керівника) податкового органу. У повідомленні зазначаються такі обов'язкові реквізити: повне найменування резидента / прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження / місце проживання, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності), номер і дата договору, повне найменування нерезидента, країна його реєстрації, термін проведення перевірки".

2. У розділі 2:

2.1. Пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Банк знімає експортну операцію резидента з контролю після зарахування виручки за цією операцією на поточний рахунок останнього.

Додатковою підставою для зняття експортної операції з контролю, крім зарахування виручки, може бути:

письмове повідомлення іншого банку про зарахування виручки за цією операцією на відкритий у цьому банку поточний рахунок резидента, засвідчене підписом відповідальної особи та відбитком печатки банку (у повідомленні зазначається вся наявна в реквізитах платежу інформація: номер і дата договору, сума платежу - у тій частині, у якій відомості передаються іншому банку, тощо). Зазначене повідомлення надається на письмовий запит такого резидента або банку (з письмового дозволу резидента) лише банку, який зазначений у запиті резидента або якому резидент дозволив цей запит;

письмове повідомлення іншого банку про надходження реєстру ВМД за цією операцією резидента, засвідчене підписом відповідальної особи та відбитком печатки банку (у повідомленні надається вся наявна в реєстрі ВМД інформація). Зазначене повідомлення надається на письмовий запит резидента або банку (з письмового дозволу резидента) лише банку, який зазначений у запиті резидента або якому резидент дозволив цей запит".

2.2. У пункті 2.4 цифри та слова "100 доларів США" замінити цифрами та словами "100 євро або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті".

2.3. Доповнити розділ пунктом 2.6 такого змісту:

"2.6. Банк знімає з контролю експортну операцію, якщо взаємні зобов'язання за експортним договором частково або повністю не виконані та відбувається часткове або повне повернення резиденту продукції, що була поставлена ним нерезиденту за цим договором, на підставі ВМД (типу IM-40 "Імпорт", IM-41 "Реімпорт", IM-75 "Відмова на користь держави", IM-76 "Знищення або руйнування") і за наявності інформації про цю операцію у реєстрі ВМД, а також за умови виконання вимог пункту 2.3 цього розділу щодо решти продукції. За відсутності інформації про зазначену операцію в реєстрі ВМД додатковою підставою для зняття експортної операції резидента з контролю може бути письмове повідомлення митного органу, засвідчене підписом його керівника (заступника керівника), а також засвідчена в порядку, установленому Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами), копія зазначеної ВМД, що отримані на письмовий запит цього резидента".

3. У розділі 3:

3.1. Пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Банк знімає з контролю операцію резидента в разі імпорту продукції з увезенням її на територію України, якщо така продукція згідно із законодавством України підлягає митному оформленню, на підставі ВМД (типу IM-40 "Імпорт", IM-41 "Реімпорт", IM-72 "Магазин безмитної торгівлі", IM-75 "Відмова на користь держави", IM-76 "Знищення або руйнування") та за наявності інформації про цю операцію в реєстрі ВМД, а в інших випадках - після пред'явлення резидентом документа, який згідно з умовами договору засвідчує здійснення нерезидентом поставки продукції, виконання робіт, надання послуг.

Додатковою підставою для зняття операції з контролю, крім реєстру ВМД, може бути:

письмове повідомлення іншого банку, якому митний орган надіслав інформацію про цю операцію резидента, про отримання такого реєстру, засвідчене підписом відповідальної особи і відбитком печатки банку (у повідомленні зазначаються номер і дата реєстру, уся наявна в реєстрі інформація про операцію резидента, а також вартість продукції в тій частині, у якій відомості передаються іншому банку). Зазначене повідомлення надається на письмовий запит такого резидента або банку (з письмового дозволу резидента) лише банку, який зазначений у запиті резидента або якому резидент дозволив цей запит;

письмове повідомлення митного органу, засвідчене підписом його керівника (заступника керівника), а також засвідчена в порядку, установленому Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами), копія ВМД, що отримані на письмовий запит резидента (для операцій, контроль за якими здійснюється згідно з пунктом 3.7 цього розділу);

документи, що підтверджують поставку продукції на користь резидента-реципієнта (одержувача) міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів України.

Для підтвердження факту отримання резидентом послуг від міжнародних інформаційних і платіжних систем використовуються відповідні договори, рахунки на оплату послуг, документи, які формує платіжна система після здійснення взаєморозрахунків, тощо.

Підтвердженням факту отримання уповноваженим банком послуг від нерезидента, який узяв на себе зобов'язання виступати офіційним агентом цього банку перед Генеральною прокуратурою США та Міністерством фінансів США (згідно з вимогами закону США щодо заходів запобігання тероризму: USA PATRIOT Act of 2001), є відкриття або подальше функціонування раніше відкритого кореспондентського рахунку в банку США".

3.2. Абзац перший пункту 3.6 викласти в такій редакції:

"3.6. Якщо імпорт продукції (послуг, робіт) здійснюється без увезення з-за кордону цієї продукції (послуг, робіт) на територію України, то резидент, крім передбачених пунктом 3.3 цього розділу документів, які засвідчують поставку на його користь продукції (надання йому послуг, виконання робіт), подає також договір, який передбачає продаж цієї продукції нерезиденту та зарахування виручки від такого продажу на рахунки цього резидента в банках, або документи, які підтверджують потребу використання ним цієї продукції (послуг, робіт) за межами України".

3.3. Доповнити розділ пунктом 3.7 такого змісту:

"3.7. Банк здійснює контроль за своєчасністю розрахунків лише щодо тієї частини імпортного договору резидента, яка передбачає розрахунки в грошовій формі (у разі зміни умов бартерного договору, що передбачає заміну зобов'язань резидента з постачання товару на зобов'язання щодо оплати товару нерезиденту повністю або частково в грошовій формі)".

4. У розділі 4:

4.1. Пункт 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. Банк знімає з контролю лізингову операцію (у частині поставки об'єкта лізингу), за якою резидент є лізингоодержувачем, у разі ввезення об'єкта лізингу на територію України та здійснення його митного оформлення згідно із законодавством України, на підставі ВМД та за наявності інформації про цю операцію в реєстрі ВМД. Банк здійснює контроль за сплатою резидентом-лізингоодержувачем лізингових платежів на підставі акта або іншого документа, що передбачений відповідно до умов договору.

Додатковою підставою для зняття лізингової операції (у частині поставки об'єкта лізингу) з контролю, крім реєстру ВМД, може бути повідомлення, зазначене в абзаці третьому пункту 3.3 розділу 3 цієї Інструкції".

4.2. Пункт 4.6 викласти в такій редакції:

"4.6. Банк знімає з контролю лізингову операцію, за якою резидент виступає лізингодавцем, після зарахування суми останнього лізингового платежу на поточний рахунок цього резидента.

Додатковою підставою для зняття операції з контролю, крім зарахування виручки, може бути повідомлення, зазначене в абзацах третьому і четвертому пункту 2.3 розділу 2 цієї Інструкції".

5. У розділі 5:

5.1. У пункті 5.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"заяву за встановленою формою (додаток 1)";

друге речення абзацу четвертого виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"копію висновку Міністерства економіки України щодо віднесення договору до видів, визначених у статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

5.2. Пункт 5.3 викласти в такій редакції:

"5.3. Законодавчо встановлений строк розрахунків за експортною, імпортною та лізинговою операціями або строк, установлений відповідно до раніше отриманих ліцензій за цими операціями, продовжується з урахуванням строку (строків), що зазначений (зазначені) у висновку, передбаченому в абзаці другому пункту 1.5 розділу 1 цієї Інструкції. Якщо резидент подав до центрального апарату документи, перелік яких визначений в пункті 5.2 цього розділу, пізніше ніж через 30 календарних днів, починаючи з дня виникнення порушення, то строк розрахунків продовжується, починаючи з дати реєстрації в Національному банку України документа із зазначеного переліку, який надійшов останнім".

5.3. У пункті 5.5 слова "з часу отримання повного пакета документів" замінити словами "з дати реєстрації в Національному банку України документа із переліку, зазначеного в пункті 5.2 цього розділу, який надійшов останнім".

5.4. Пункт 5.6 викласти в такій редакції:

"5.6. Підставами для відмови в наданні ліцензії є:

подання резидентами документів, що містять недостовірну інформацію;

подання резидентами документів на продовження законодавчо встановлених строків розрахунків або перевищення строків, установлених у раніше наданих ліцензіях, на строки, що вже минули до дати реєстрації в Національному банку України документа з переліку, зазначеного в пункті 5.2 цього розділу, який надійшов останнім;

відсутність хоча б одного з документів, зазначених у пункті 5.2 цього розділу;

невідповідність поданих резидентом документів законодавству України, у тому числі вимогам цієї Інструкції та інших нормативно-правових актів Національного банку України;

застосування до резидента адміністративної або кримінальної відповідальності за вчинення протиправних дій, що пов'язані з операцією, щодо якої отримується ця ліцензія".

5.5. В абзаці першому пункту 5.7 цифри "1 - 4" замінити цифрами "2 - 5", а слова "Генерального департаменту банківського нагляду" замінити словами "Департаменту валютного контролю та ліцензування".

6. У розділі 6:

6.1. Пункт 6.2 викласти в такій редакції:

"6.2. Банки зобов'язані у разі перерахування резидентом коштів на користь нерезидента, надходження від нерезидента коштів на користь резидента або, якщо резидент зазначений у реєстрі ВМД, вимагати від останнього (залежно від виду операції) копії: договору з нерезидентом, ВМД, актів та інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями його клієнтів. Резиденти зобов'язані надавати банкам копії зазначених документів протягом 5 робочих днів, починаючи з дня зарахування на розподільчий рахунок коштів, що надійшли на користь резидентів, або з дня надходження до банку реєстру ВМД. Копії цих документів підлягають збереженню у справі клієнта протягом строку, визначеного в Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 08.12.2004 N 601, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 за N 1646/10245".

6.2. В абзаці другому пункту 6.5 слова "банк має право вимагати письмового" замінити словами "банк вимагає письмове".

6.3. Абзац перший пункту 6.7 доповнити словами "або банк, що обслуговує кредит, залучений резидентом від нерезидента".

6.4. Пункт 6.8 викласти в такій редакції:

"6.8. Банк, клієнтом якого був резидент, повинен протягом трьох банківських днів з дня закриття рахунку надати банку, в якому резидент відкриває рахунок (якщо резидент повідомив про цей банк), всю наявну в нього інформацію про незавершені експортні, імпортні та лізингові операції цього резидента, якщо резидент закриває рахунок в одному банку і переходить на обслуговування в інший банк.

Банк, у якому резидент перебував на обслуговуванні, повідомляє в довільній формі податкові органи за місцем реєстрації резидента про його незавершені експортні, імпортні та лізингові операції у разі:

закриття клієнтом-резидентом рахунку і переходу на обслуговування в інший банк (у тому числі за відсутності в банку інформації про банк, у який резидент переходить на обслуговування);

закриття банком рахунку клієнта, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом трьох років поспіль і на ньому немає залишку коштів.

Банк, у якому резидент перебував на обслуговуванні, знімає операції резидента з контролю наступного робочого дня після дня закриття рахунку".

7. У розділі 7:

7.1. Пункт 7.1 викласти в такій редакції:

"7.1. Банки надсилають усі передбачені цим розділом повідомлення до десятого числа місяця, наступного за звітним, а повідомлення згідно з пунктом 7.8 у визначені ним строки податковим органам за місцем реєстрації резидентів поштою з отриманням поштового підтвердження про їх вручення адресату або кур'єром банку з обов'язковою відміткою податкових органів про отримання. Зазначені повідомлення мають також надаватися на магнітних носіях або засобами електронного зв'язку з дотриманням установлених цим пунктом строків за письмовою вимогою податкового органу, яка підписана його керівником (заступником керівника) та засвідчена відбитком печатки. У повідомленнях обов'язково зазначаються такі реквізити резидентів:

повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та місцезнаходження - для юридичних осіб;

прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) - для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності".

7.2. Пункт 7.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7.4 - 7.12 уважати відповідно пунктами 7.3 - 7.11.

7.3. Пункт 7.8 після слова "інший" доповнити словами "або в разі закриття банком рахунку клієнта".

7.4. Розділ доповнити новим пунктом 7.9 такого змісту:

"7.9. Банк у довільній формі повідомляє податковий орган про факт зняття з контролю операції резидента на підставі документів про припинення зобов'язань за цією операцією шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за договорами (пункт 1.9 розділу 1 цієї Інструкції)".

У зв'язку з цим пункти 7.9 - 7.11 уважати відповідно пунктами 7.10 - 7.12.

7.5. Абзац перший пункту 7.10 викласти в такій редакції:

"7.10. Банк надає податковим органам інформацію про виявлені у звітному місяці факти порушень згідно з додатком 7 в разі ненадходження в законодавчо встановлені строки (або строки, визначені в ліцензіях) виручки, товарів або об'єкта лізингу. У наступному звітному місяці інформація про ці порушення вже не надається".

7.6. Пункт 7.11 викласти в такій редакції:

"7.11. Банк не надає податковому органу інформацію, передбачену пунктом 7.10 цього розділу, якщо резидент подав банку документ, який засвідчує прийняття судом рішення про задоволення позову резидента щодо стягнення з нерезидента заборгованості, що виникла внаслідок недотримання останнім строків, установлених договором".

8. Додатки 1 - 7 викласти в такій редакції:

 

"Додаток 1
до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями 

Національний банк України 


Заява
про надання індивідуальної ліцензії

________________________________________________________________________________
______
   [повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження/місце проживання резидента, ідентифікаційний код
                                                       за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності)]

________________________________________________________________________________
______
                           (повне найменування та місцезнаходження банку, у якому операція взята на контроль)

просить видати індивідуальну ліцензію на продовження законодавчо встановлених строків розрахунків за договором від ______________________ N _____________ з нерезидентом
__________________________________________________________________________ на _____ днів 
                                             (повне найменування та місцезнаходження нерезидента)

з "___" ____________ ____ року до "___" ____________ ____ року*.

Сума, на яку перевищено строки розрахунків,* ______________________________________________
                                                                                                                                            (сума заборгованості,
________________________________________________________________________________
______,
                                                                                        назва іноземної валюти)
________________________________________________________________________________
______
                                               (причини перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків
________________________________________________________________________________
______
                          та обґрунтування необхідності отримання індивідуальної ліцензії на їх продовження)

Керівник
(фізична особа - заявник) 
 
________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 
  
М. П. 

____________
* Заповнюється згідно з висновком ДПА України, передбаченим пунктом 1.5 розділу 1 цієї Інструкції. 

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями 

____________________
(дата видачі ліцензії) 

_____________________
(реєстраційний номер) 

  
_______________________________________
(власник індивідуальної ліцензії) 
Копія 
_______________________________________
(територіальне управління Національного банку
України, на яке покладено контроль) 


Індивідуальна ліцензія
на перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за експортною операцією

з "___" ____________ ____ року 
до "___" ____________ ____ року. 
Видана резиденту ______________________________________________________________________,
                                                                   [повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження/
________________________________________________________________________________
______,
                              місце проживання резидента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер
                                                                                          за ДРФО (за наявності)]
________________________________________________________________________________
______
                             (повне найменування та місцезнаходження банку, у якому операція взята на контроль)
за договором __________________________________________________________________________
                                                                                                                        (номер, дата)
з нерезидентом ________________________________________________________________________
                                                                    (повне найменування та місцезнаходження нерезидента)
на суму _______________________________________________________________________________
                                                                         (сума заборгованості, назва іноземної валюти)
на підставі ____________________________________________________________________________
                                                               (висновок, передбачений у пункті 1.5 розділу 1 цієї Інструкції)
від ________________ N __________

Передавання третім особам не дозволяється. 

Заступник Голови
(директор Департаменту
валютного контролю та ліцензування) 
__________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 
  
М. П. 

 

Додаток 3
до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями 

____________________
(дата видачі ліцензії) 

_____________________
(реєстраційний номер) 

  
_______________________________________
(власник індивідуальної ліцензії) 


Індивідуальна ліцензія
на перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за імпортною операцією

з "___" ____________ ____ року 
до "___" ____________ ____ року. 
Видана резиденту ______________________________________________________________________,
                                                                        [повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження/
________________________________________________________________________________
______,
                         місце проживання резидента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер
                                                                             за ДРФО (за наявності)]

________________________________________________________________________________
______
                                  (повне найменування та місцезнаходження банку, у якому операція взята на контроль)
за договором __________________________________________________________________________
                                                                                                                    (номер, дата)
з нерезидентом ________________________________________________________________________
                                                                         (повне найменування та місцезнаходження нерезидента)
на суму _______________________________________________________________________________
                                                                    (сума заборгованості, назва іноземної валюти)
на підставі ____________________________________________________________________________
                                                                      (висновок, передбачений у пункті 1.5 розділу 1 цієї Інструкції)

від ________________ N __________

Передавання третім особам не дозволяється. 

Заступник Голови
(директор Департаменту
валютного контролю та ліцензування) 
________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

 

Додаток 4
до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями 

__________________
(дата видачі ліцензії) 

___________________
(реєстраційний номер) 

  
_______________________________________
(власник індивідуальної ліцензії) 
Копія 
_______________________________________
(територіальне управління Національного банку
України, на яке покладено контроль) 


Індивідуальна ліцензія
на перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за лізинговою операцією

з "___" ____________ ____ року 
до "___" ____________ ____ року. 
Видана резиденту-лізингодавцю _________________________________________________________,
                                                                                                    [повне найменування /прізвище, ім'я, по батькові,
________________________________________________________________________________
______,
            місцезнаходження/місце проживання резидента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер 
                                                                                         за ДРФО (за наявності)]
________________________________________________________________________________
______
                                  (повне найменування та місцезнаходження банку, у якому операція взята на контроль)
за договором __________________________________________________________________________
                                                                                                                (номер, дата)
з нерезидентом ________________________________________________________________________
                                                                                      (повне найменування та місцезнаходження нерезидента)
на суму _______________________________________________________________________________
                                                                          (сума заборгованості, назва іноземної валюти)
на підставі ____________________________________________________________________________
                                                                   (висновок, передбачений у пункті 1.5 розділу 1 цієї Інструкції)

від ________________ N __________

Передавання третім особам не дозволяється. 

Заступник Голови
(директор Департаменту
валютного контролю та ліцензування) 
_________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

 

Додаток 5
до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями 

____________________
(дата видачі ліцензії) 

_____________________
(реєстраційний номер) 

  
_______________________________________
(власник індивідуальної ліцензії) 
Копія 
_______________________________________
(територіальне управління Національного банку
України, на яке покладено контроль) 


Індивідуальна ліцензія
на перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за лізинговою операцією

з "___" ____________ ____ року 
до "___" ____________ ____ року. 
Видана резиденту-лізингоодержувачу _____________________________________________________,
                                                                                                             [повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові,
________________________________________________________________________________
______,
               місцезнаходження/місце проживання резидента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер 
                                                                                        за ДРФО (за наявності)]
________________________________________________________________________________
______
                            (повне найменування та місцезнаходження банку, у якому операція взята на контроль)
за договором __________________________________________________________________________
                                                                                                                   (номер, дата)
з нерезидентом ________________________________________________________________________
                                                                          (повне найменування та місцезнаходження нерезидента)
на суму _______________________________________________________________________________
                                                                             (сума заборгованості, назва іноземної валюти)
на підставі ____________________________________________________________________________
                                                          (висновок, передбачений у пункті 1.5 розділу 1 цієї Інструкції)

від ________________ N __________

Передавання третім особам не дозволяється. 

Заступник Голови
(директор Департаменту
валютного контролю та ліцензування) 
_______________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

 

Додаток 6
до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями 

N
з/п 
Резидент - клієнт банку  
Підстава для перерахування коштів 
Дата здійснення платежу 

 

Додаток 7
до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями 

N
з/п 
Резидент - клієнт банку 
Номер і дата договору 
Дата здійснення платежу за імпортною (лізинговою) операцією / дата оформлення ВМД за експортною (лізинговою) операцією 

".

 

Заступник директора
Департаменту валютного
контролю та ліцензування 
 
 
Г. Д. Хромоногова 
ПОГОДЖЕНО: 
  
Перший заступник Голови
Державної митної
служби України 
 
 
Р. А. Черкасський 
Заступник Голови Державної
податкової адміністрації України 
 
М. Я. Романів 

 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Creator
сообщение 25.01.2007, 11:44
Сообщение #25


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 401

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ2 OSTA
Дякую.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
OSTA
сообщение 29.01.2007, 10:17
Сообщение #26


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 426

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ+

Цитата
Постановление № 500 от 29.12.2006
Об утверждении Изменений к Положению об оформлении и представлении клиентами платежных поручений в иностранной валюте или банковских металлах, заявлений о купле или продаже иностранной валюты или банковских металлов в уполномоченные банки и другие финансовые учреждения и порядке их исполнения

...
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 16.12.2002 N 511 "Про дії уповноважених банків України у разі відкликання банками-нерезидентами розрахункових документів", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09.01.2003 за N 17/7338.
...
6. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Арина
сообщение 02.02.2007, 11:41
Сообщение #27


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 429

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответи вот еще...

Про затвердження Змін до Положення про валютний контроль
Постанова Правління Національного банку України
від 13 грудня 2006 року N 456

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2007 р. за N 14/13281
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость (Цири)
сообщение 02.02.2007, 16:35
Сообщение #28

ГостьВставить цитату в ответи еще сегодня...

Про внесення змін до Положення про відкриття та функціонування кор рахунків банків...
Постанова Правління Національного банку України
від 29 грудня 2006 року N 496

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 січня 2007 р. за N 78/13345


с 10.02.2007 вступает в силу

Сообщение отредактировал Цири - 02.02.2007, 16:36
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Fedelle
сообщение 02.02.2007, 17:48
Сообщение #29


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 9

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответКроме всего прочего...

групою Народних депутатів України
зареєстрований у Верховній Раді України проект Закону України
"Про Валютне регулювання та валютний контроль в Україні"
- реєстраційний №3043.
Із законопроектом можна ознайомитися на WEB-сайті АУБ
(www.aub.com.ua, розділ "Діяльність АУБ", підрозділ
"Законодавство") або WEB-сайті Верховної Ради України
(www.rada.gov.ua, розділ "Законотворча діяльність
Верховної Ради України", підрозділ "Законопроекти").
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость (Цири)
сообщение 28.02.2007, 14:45
Сообщение #30

ГостьВставить цитату в ответНаціональний банк продолжает радовать и никак не угомонится......
Постанова "Про внесення змін до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України" від 15.01.2007 N 3
Постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2007 р. за N 154/13421 та набирає чинності 3 березня 2007 року.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Арина
сообщение 28.02.2007, 15:06
Сообщение #31


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 429

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЦитата(Цири @ 28.02.2007, 14:45) *
Національний банк продолжает радовать и никак не угомонится......
Постанова "Про внесення змін до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України" від 15.01.2007 N 3
Постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2007 р. за N 154/13421 та набирає чинності 3 березня 2007 року.

ну что ж Вы так сразу (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/ph34r.gif) ))) может чё хорошее пишут ;-) (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/tongue.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Return
сообщение 28.02.2007, 20:02
Сообщение #32


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 6

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответА я не нашет тут:
Про здійснення операцій з цінними паперами українських емітентів
Постанова Правління Національного банку України від 29 січня 2003 року N 36
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Irisha
сообщение 16.03.2007, 16:05
Сообщение #33


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 95

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответПостанова НБУ № 135 від 11.01.2000 "Положення про застосування іноземної валюті в страховій діяльності"
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 08.06.2007, 15:01
Сообщение #34


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЯ , наверное, потерялась. Господа, подскажите, где в нормативке было сказано, что филиалы не имеют права непосредственно выходить на торги (МВРУ) и заключать сделки.
Понимаю, что "уповноваженией банк" -банк, который получил индивидуальн. разрешение (лицензию) на проведение указанных операций. Филиал - не банк. Но помню, где-то было разьяснение НБУ - и никак не нахожу.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Gans
сообщение 08.06.2007, 15:21
Сообщение #35


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 530

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЦитата(ОЛЕ @ 08.06.2007, 16:01) *
Я , наверное, потерялась. Господа, подскажите, где в нормативке было сказано, что филиалы не имеют права непосредственно выходить на торги (МВРУ) и заключать сделки.
Понимаю, что "уповноваженией банк" -банк, который получил индивидуальн. разрешение (лицензию) на проведение указанных операций. Филиал - не банк. Но помню, где-то было разьяснение НБУ - и никак не нахожу.

281 Постанова.
5. Торгівлю іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України, на міжнародному валютному ринку дозволяється здійснювати виключно Національному банку та суб'єктам ринку (або з такими суб'єктами).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
OSTA
сообщение 13.06.2007, 08:36
Сообщение #36


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 426

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 30 травня 2007 р. N 199

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 червня 2007 р. за N 595/13862 


Зміни до Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій

Цитата
1.5. Не вимагається отримання ліцензії на проведення операцій, пов'язаних з переказуванням іноземної валюти за межі України резидентами (якщо це підтверджено відповідними документами), з метою:
.....
"сплати резидентами вступних чи членських внесків міжнародним організаціям".
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 13.06.2007, 08:57
Сообщение #37


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЦитата(OSTA @ 13.06.2007, 09:36) *
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 30 травня 2007 р. N 199

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 червня 2007 р. за N 595/13862 
Зміни до Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій


Дождались.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость (Цири)
сообщение 14.06.2007, 09:27
Сообщение #38

ГостьВставить цитату в ответВР України
Закон
"Про внесення змін до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
від 31.05.2007 N 1108-V

Даним Законом подовжено термін, протягом якого виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки, та термін відстрочення імпортних операцій резидентів. Щодо стягнення пені за кожен день прострочення за порушення резидентами термінів, зазначених вище, то загальний розмір нарахованої пені не повинен перевищувати суми неодержаної виручки.

Також зазначено, що Національний банк України має право встановлювати строк, протягом якого куплена резидентом на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта для забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентом має бути використана за призначенням, і порядок її продажу в разі недотримання резидентом цього строку.   

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.

 
ЛIГАБiзнесIнформ
українська Мережа ділової інформації
www.liga.net
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
OSTA
сообщение 25.06.2007, 13:32
Сообщение #39


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 426

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответПро затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 30 травня 2007 року N 200

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 червня 2007 р. за N 656/13923
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
yakim
сообщение 05.07.2007, 13:26
Сообщение #40


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 300

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответПодскажите где расписан порядок получения лицензии физлицом -резидентом для открытия счета в зарубежном банке?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

6 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 Текстовая версия Сейчас: 08.07.2020, 23:53